Styret i Bergen Næringsråd: Magne Stunner, Kjetil Smørås, Veslemøy Tvedt Fredriksen, Ole-Eirik Lerøy (leder), Marit Warncke (adm. dir), Kurt Andreassen og Lisbet K. Nærø (nestleder). Hilde Drønen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styrets melding 2015

2015 var et krevende år for store deler av næringslivet på Vestlandet. Mange bedrifter knyttet til oljeindustrien har iverksatt betydelige kostnadskutt, omstilling og nedbemanning, med store konsekvenser både for selskapenes drift og for mange arbeidstakere. Samtidig er variasjonen stor innen ulike næringer, og eksportrettet industri har bedre forutsetninger enn tidligere for å konkurrere globalt med den lave kronekursen.

Oljebransjen er fremdeles den desidert største og viktigste næringen for Vestlandet målt i omsetning og antall arbeidstakere, med høy kompetanse og attraktive produkter og tjenester for et internasjonalt marked. Fremtidsutsiktene ved inngangen til 2016 indikerer at vi har en krevende tid foran oss der aktiviteten i oljebransjen fortsatt svekkes, og dette ser vi nå også slår inn i tjenesteytende næringer og i kommuneøkonomien i regionen.

Bergen Næringsråds næringslivsundersøkelse ved inngangen til det nye året viser at hver tredje bedrift har resultatnedgang i 2015. Dette er en dobling fra året før. På den annen side har hver fjerde bedrift resultatoppgang. Hver femte bedrift venter en ytterligere nedgang i 2016.

Nedkjølingen i oljebransjen har gitt ringvirkninger til noen andre bransjer, men foreløpig i relativt begrenset grad. Hotell-og restaurantnæringen er rammet av lavere aktivitet fra forretningsmarkedet, og vekst i turistnæringen har ikke kompensert for dette. Bygg- og anleggsbransjen opplever også krevende tider innen næringseiendom, og handel har også svak nedgang. Finansinstitusjonene er derimot ikke vesentlig påvirket av oljenedturen foreløpig, men også i denne bransjen er det omstilling og nedbemanning blant annet som følge av digitaliseringen.

Den lave kronekursen har gjort regionens eksportbedrifter mer konkurransedyktige på internasjonale markeder. Særlig sjømat og havbruk har en positiv vekst i inntjeningen i 2015. Den maritime næringen har utfordringer og er i kontinuerlig omstilling, men er fortsatt verdensledende i en del segmenter som har klart seg bra gjennom året. Den offshore-relaterte delen av maritim næring er hardt rammet.

Bergen Næringsråd iverksatte høsten 2015 tiltaket «Nye muligheter» som vil være en viktig pilar i 2016 for å støtte opp om våre medlemsbedrifter som har det vanskelig. Vi har hatt en rekke møter med berørte bedrifter, politikere, forvaltning og andre organisasjoner. Vi har engasjert sentrale ressursgrupper i arbeidet, arrangert medlemsmøter om innovasjon, samarbeidet med næringsliv og organisasjonsliv om å etablere et gründerforum, og arrangert et karrieretorg der arbeidssøkende ingeniører har bygget nettverk og møtt representanter fra bransjer i vekst. Arbeidet med «Nye muligheter» vil styrkes i 2016.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig. Det er viktigere enn noen gang å skape gode rammevilkår for mange av våre medlemsbedrifter som står midt i en vanskelig tid.

De siste årene har vi gjennom Vestlands-prosjektet jobbet med å styrke våre fremtidige vekstnæringer, jobbe for et sterkere og mer samlet Vestland, og å søke sterkere nasjonal gjennomslagskraft for våre kjernesaker.

Et viktig virkemiddel for å nå disse målene er å synliggjøre at vår region har sterke vekstnæringer som er viktig for den nasjonale verdiskapingen, og at næringslivet trenger aktiv tilrettelegging og gode rammebetingelser. God infrastruktur er en viktig rammebetingelse. Det samme er muligheten til å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse, noe som blir helt avgjørende for å beholde og styrke regionens kraft.

I løpet av 2015 er Vestlandet og regionstanken løftet. Samarbeidet med næringsforeningene i Stavanger, Haugesund og Stord er styrket gjennom fellesmøter, møter med maritime fora og felles benkemøter. Vestlandsprosjekter er løftet inn på de nasjonale arenaene for transport og inn på nasjonale prioriteringslister. Vi er også blitt mer synlige nasjonalt.

Bergen Næringsråd har skapt regionens desidert viktigste møtearena. Vårt store møtetilbud og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en offensiv medlemsorganisasjon.

En stor del av vår aktivitet er generert gjennom ressursgrupper, styrer og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen.

Medlemmer i styret

Ole-Eirik Lerøy
Ole-Eirik LerøyStyreleder i Bergen Næringsråd og styreleder Marine Harvest
Marit Warncke
Marit WarnckeAdministrerende direktør i Bergen Næringsråd
Lisbet K. Nærø
Lisbet K. NærøNestleder i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Fana Sparebank
Magne Stunner
Magne StunnerStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Alliergruppen
Kurt Andreassen
Kurt AndreassenStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Coast Center Base
Veslemøy Tvedt Fredriksen
Veslemøy Tvedt FredriksenStyremedlem i Bergen Næringsråd og daglig leder i Adams Matkasse
Kjetil Smørås
Kjetil SmøråsStyremedlem i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Grand Terminus/Augustin
Hilde Drønen
Hilde DrønenStyremedlem i Bergen Næringsråd og finansdirektør i DOF ASA