Transport

– Vi har fått godt gjennomslag for regionens viktigste samferdselsprosjekter, og nå jobber vi målrettet for å få prosjektene inn i kommende NTP

Roger Harkestad, Tide ASA
LEDER RESSURSGRUPPE TRANSPORT
Transport og fremkommelig har høy prioritet i næringslivet. Gode veiforbindelser og velfungerende transportkorridorer med tog og langs kysten et av de viktigste konkurransefortrinnet for å gir god næringsutvikling og å sikre likeverdige konkurranseforhold.

Utbygging av infrastruktur er svært ressurs- og tidskrevende, og et viktig arbeidsfelt har vært påvirkning for å få mer midler til utbygginger, og å redusere planleggingstiden for store prosjekter. Bergen Næringsråds Transportplan er utarbeidet med en 25-årshorisont, og vi jobber målrettet med å få på plass de prosjekt som er viktige for utviklingen av Bergensregionen og Vestlandet.

Fra planen kan vi trekke frem følgende tiltak der påvirkning har gitt effekt:

 • E39 Kyststamvegen: Har fått status som prioritert nasjonalt prosjekt, og Svegatjørn-Rådal og Rogfast startet opp i 2015.
 • Infrastrukturfond: Etablert med 100 mrd. kr, men fondet har så langt ikke blitt brukt til konkrete prosjekt.
 • Statlig veiselskap: Nye Veier AS etablert. Dessverre er ingen av prosjektene så langt i Hordaland, men E39 Kristiansand-Stavanger skal utføres av dette selskapet
 • Kollektivutbygging 50% statstilskudd: Dette ligger nå som en forutsetning i Nasjonal Transportplan (NTP), og medfører at utbyggingen av Bybanen i Bergen får statlige midler, og vil gjøre det lettere å fullføre planene og bybane til alle bydeler.
 • Bergensbanen: Ringeriksbanen som Intercity-strekning kombinert med vei ligger i NTP-forslaget, og med oppstart i 2018. Det samme gjør strekningen Arna-Voss, både med vei og fremtidig IC-tog Bergen-Voss.
 • Sotrasambandet som OPS-prosjekt: Er et av 5 tiltak i Norge som nå skal gjennomføres som OPS-prosjekt.
 • Ringveisystem Bergen: Dette kom også inn i NTP, men realisering ligger minst 10 år fram i tid.
 • Fleslandutbygging: Ny terminal er snart ferdig bygget og blir åpnet i august 2017

Det viktigste tiltaket for Vestlandet er å få E39 Bergen-Stavanger realisert snarest mulig. Bergen Næringsråd deltar i Hordaland fylkeskommune sitt Hordfast-utvalg, som har jobbet aktivt for oppstart av Hordfast i 2018. Dette ligger nå ikke som del av innspillsdokumentet i NTP, men det blir jobbet aktivt fra hele regionen for å få prosjektet inn igjen i første del av planperioden (fra 2021).

Vi jobber også for at ringveisystem i Bergen med Fjøsanger-Arna og Nyborgtunnelen kommer høyere opp i NTP-planen og får oppstart i løpet av de neste 10 år. Det er et avgjørende tiltak for å lede trafikk utenom Bergen sentrum, samtidig som det er utløsende for sterkere kollektivprioritering med egne traseer og bedre flyt i trafikken på nåværende traseer inn til sentrum.

Det er etablert en egen gruppe med Hordaland fylke, Bergen kommune, NHO, LO og Bergen Næringsråd som arbeider med felles innspill til Nasjonal Transportplan. Dette arbeidet følges også opp med en rekke møter med sentrale politikere i Regjeringen og på Stortinget.

Vår Transportplan er også klar på at Bergensregionen trenger ett logistikk-knutepunkt. Det vil bidra til reduserte transportbehov og dermed gi lavere kostnader for næringslivet, og det vil skape en mer bærekraftig utvikling. Den nye lokasjonen bør ha kapasitet til å håndtere godstrafikk både fra sjø og fra jernbane.

Det er stor møteaktivitet løpet av året om ulike transporttema med politikere, interessegrupper og næringsliv. Fra siste året kan vi nevne følgende:

 • Møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om bymiljøavtaler og veiprosjekter
 • Møter med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken om samferdselstiltak for Vestlandet
 • Møter med stortingspolitikere om broprosjekt og ferjeanbud på Vestlandet
 • Møter i kontaktutvalget for E 39 Hordfast
 • Møter i kontaktutvalget for E 16 Arna-Voss og Vossebanen
 • Møter i Jernbaneverkets arbeidsgruppe for nytt logstikknutepunkt
 • Møter med byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti
 • Møter med Statens vegvesen og regionveisjef Helge Eidsnes
 • Møter med samferdselssjef Håkon Rasmussen

Vår egen «Transport- og logistikkdag» hadde i 2015 fokus på trafikksikkerhet og tiltak for å øke sikkerheten i trafikken, og en del to om betydningen av å bygge tette og bærekraftige regioner.

Vi har også deltatt aktivt på den nasjonale Transport- og logistikkonferansen på Gardermoen.

Gruppen har i tillegg regelmessig møter med politikere lokalt og sentralt, og med ulike etater. Alle de store utbyggingsprosjektene for vår region har blitt presentert i gruppen.

Dag Jarle Aksnes takket av ved årsskiftet etter 7 år som leder for gruppen. Vi takker for inspirerende og god ledelse og stort engasjement for å løfte regionen og våre samferdselsprioriteringer.

Inn mot Nasjonal Transportplan vil vi prioritere:

 • Utbygging av E 39 (Hordfast, ringveisystem i Bergen og Nyborgtunnelen)
 • Sotrasambandet (OPS-prosjekt)
 • Konsept K 5 Arna-Voss med vie og IC-tog Bergen Voss
 • Økt kollektivsatsning i Bergen, og en god bymiljøavtale med staten
 • To øst-vest-veier: RV7 og E134

Gruppemedlemmer:

Roger Harkestad
Roger HarkestadTide ASA
Siri Pettersen Strandenes
Siri Pettersen StrandenesNorges Handelshøyskole
Marit Petersen
Marit PetersenNSB AS Persontog
Jan Valeur
Jan ValeurBergen Taxi
Lars Stendal
Lars StendalJernbaneverket
Ole Johan Sagen
Ole Johan SagenScala Retail Property
Øyvind Sunde
Øyvind SundeHøgskolen i Bergen
Aslak Sverdrup
Aslak SverdrupAvinor
Trond Tystad
Trond TystadTystad AS
Gerdt Meyer
Gerdt MeyerKuehle-Nagel
Gry Miriam Olsen
Gry Miriam OlsenKeolis Norge AS
Atle Kvamme
Atle KvammeAdministrasjons-kontakt