Byutvikling

– Ved å ha mindre detaljerte og mer overordnete planer, gir man tillit til både politikere, plan- og byggeadministrasjon og utbyggere.

Nancy Jøssang, Opus
LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING
Et sterkere Bergen sentrum

Til tross for at vi nå er inne i en tøffere økonomisk periode, fortsetter Bergen og Bergensregionen å vokse. Oppdaterte prognoser tilsier at regionen skal vokse med 100.000 nye innbyggere frem til 2030 og omtrent det samme antallet frem til 2050.

Ressursgruppe Byutviklings overordnede mål er å sikre en by- og regionalutvikling som på best mulig måte tilrettelegger for den bolig- og næringsutvikling som forventet folkevekst krever.

De viktigste grepene for å få dette til er:

  • «10 på 10» – 10.000 boliger i det sentrale Bergen de neste ti årene
  • Raskere plan og byggesaksbehandling
  • Tilrettelegge for vekst med tilgang til næringsareal og boligareal (ikke bare i sentrum)
  • Raskest mulig utbygging av Bybanen
  • Frigivning av båndlagte områder i sentrum

 

I 2016 pågår arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA). RG Byutviklings innspill til rulleringen av KPA er at vi trenger en mer overordnet, mer fleksibel og mindre detaljert KPA fordi dette vil gjøre dispensasjonssakene færre og planprosessene enklere.
Bærekraftig byutvikling er grunnlaget for Kommuneplanens samfunnsdel, enstemmig vedtatt i Bystyret i 2015. RG Byutvikling lanserte «10 på 10» som et konkret tiltak for å imøtekomme dette. «10 på 10» er det kanskje viktigste virkemiddelet for å skape en levende by. Det er også en invitasjon til et tillitsløft for Bergen.

RG Byutvikling har i flere år jobbet for å øke kvaliteten og tempo på planbehandlingen i Bergen kommune. I mars 2015 la vi frem rapporten «Evaluering av planprosesser i Bergensregionen». Rapporten er utarbeidet av AsplanViak på bestilling fra RG Byutvikling. Kartleggingen er gjennomført for 2. gang, og viste at Bergen kom ut som den dårligste storbyen og scorer dårligt av kommunene i Bergensregionen, med lang behandlingstid og detaljerte krav. Bergen kommune har nå vedtatt en omorganisering av hele avdelingen, blant annet som følge av arbeidet i Bergen Næringsråd.

RG Byutvikling har diskutert viktige prosjekter innen by- og regionalutvikling som Bybanen, frigiving av godsterminalene på Nygårdstangen og Mindemyren, samt havneområdene på Dokken.

RG Byutvikling bidrar med råd og innspill til Bergenskonferansen, har bidratt sterkt i referansegruppen for Mulighetsstudie for ByArena i Bergen, og er representert i redaksjonskomiteen til Bygg21 (med RG-leder Nancy Jøssang), en regjeringsoppnevnt gruppe som skal levere forslag til effektiviserende og kostnadsreduserende tiltak i møtet mellom utbyggere og det offentlige.

RG Byutvikling har sendt inn egen eller bidratt til Bergen Næringsråds høringsuttalelser om følgende:

  • Kommuneplanens samfunnsdel (Bergen kommune)
  • «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet» – Hordaland fylkeskommune (2014/1180)
  • «Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020» – Business Region Bergen

 

Gruppen har hatt en rekke møter byrådsleder, byråder og kommunaldirektører, samt ledelsen i komité for miljø og byutvikling (KMBY).

RG Byutvikling skiftet i november leder. Christine Kahrs ble takket av etter åtte år som RG-leder. Nancy Jøssang overtok som ny leder.

Gruppemedlemmer:

Nancy Jøssang
Nancy JøssangOpus
Jorunn Nerheim
Jorunn NerheimEntra
Tore Odfjell
Tore OdfjellOdfjell Eiendom
Tore Johan Smidt
Tore Johan SmidtSmidt & Ingebrigsten
Tor Instanes
Tor InstanesGC Rieber Eiendom
Roy-Eddy Lie
Roy-Eddy LieLiegruppen
Hans Martin Moxnes
Hans Martin MoxnesEBA Vestenfjelske
Terje Gilje
Terje GiljeBOB
Asbjørn Algrøy
Asbjørn AlgrøyMarin Eiendomsutvikling
Stein Olaf Onarheim
Stein Olaf OnarheimStadsporten
Christine Kahrs
Christine KahrsKahrs Eiendom
Marie Therese Haukeland
Marie Therese HaukelandHeldal Eiendom
Stein Klakegg
Stein KlakeggOBOS
Tor Fredrik Müller
Tor Fredrik MüllerEGD Property
Stig J. Harris
Stig J. HarrisAdvokatbyrået Harris
Kjetil Smørås
Kjetil SmøråsHotell Grand Terminus og Hotell Augustin
Krister Hoaas
Krister HoaasBergen Næringsråd