Bygningsgruppen

Beretning for 2015

Ved utgangen av 2015 hadde Bygningsgruppen 278 medlemsbedrifter.

Bygningsgruppen fungerer som sekretariat for Byggebransjens Faglig Juridiske Råd. Rådet behandler tvistesaker innsendt fra alle kanter av landet. Rådets konklusjoner gjengis i fagtidsskriftet Byggeindustrien, og elektronisk av Gyldendal Rettsdata. Se bfjr.no

Bygningsgruppen deltar, i samarbeid med RIF; Norges Praktiserende Arkitekter og EBA Vest, i arrangementskomiteen for Vestlandske Bygg- og Anleggsdag. I 2015 var det over 200 deltakere.

Bygningsgruppen har i 2015 videreført samarbeidet med Bergen Næringsråd. Elin Therese Paulsen har fungert som sekretær for styret og har sammen med Krister Hoaas, som en del av samarbeidet bistått med kommunikasjon med det offentlige, finne aktuelle mediesaker, bistå med utsending av informasjon og gjennomføre medlemsmøter. I tillegg til ordinære sekretæroppgaver knyttet til ordinær møtevirksomhet i styret. Kommunikasjonen med laug og foreninger er ivaretatt i styremøtene gjennom respektive formenn / tillitsvalgte.

HOVEDSAKER
I det alt vesentlige har styrets arbeid vært knyttet til følgende hovedpunkter:

Svart arbeid
Bekjempelse av Svart arbeid & Rot fradrag har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt noe tid på i 2015. Styret har fortsatt arbeidet med å påvirke politisk for innføring av ROT-fradraget i Norge som en viktig næringspolitiske sak.
Videre har Bygningsgruppen i 2015 fortsatt sitt samarbeid med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen om å redusere svart arbeid. Det har vært møte mellom Skatt Vest & Kemneren for å holde fokus på temaet og det ble i mars 2016 avholdt et medlemsmøte i Bergen Næringsråd med dette som tema.

Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest aksjonerer på.

Rekruttering til håndverksfagene, herunder spesielt lærlingordningen
Bygningsgruppen har hatt hovedfokus på å få kreve bruk av offentliggodkjente lærebedrifter, samt innføring og praktisering av lærlingeklausul i offentlige anbudsprosesser. Her har vi vært en sterk pådriver gjennom samarbeidet med Bergen Næringsråd. Lærlingeklausulen som ble vedtatt av Bergen kommune høsten 2014 og justert i 2015, ble offentliggjort på Bygningsgruppens jubileumsfest.

Vi ser nå dette blir praktisert i offentlige tilbudsprosesser, selv om det fortsatt forekommer glipper. Oppfølging er påkrevet, men det er en positiv holdning. Nabokommunene til Bergen er tilskrevet om å innføre tilsvarende og vi får gode tilbakemeldinger fra de fleste.

Vardeprosjekt
Et Vardeprosjekt er et offentlig signalbygg som skal forsterke lærlingeklausul og være en lærlingearena for alle ledd / fag som er involvert i prosjektet. Bygningsgruppen tok i 2015 initiativ overfor politikere i Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune med sikte på å få Nye Åsane vgs bygget som et Vardeprosjekt, etter modell fra Oslo (Haugenstua skole). Vi inviterte med oss representanter fra Fylkeskommunen, LO og NHO i arbeidet. Etter besøk fra Bygningsgruppen i Opplæringsutvalget i fylkeskommunen, ble det fattet enstemmige og positive vedtak om utredning av Nye Åsane vgs i både opplæringsutvalget og fylkesutvalget. Endelig avgjørelse er ventet før sommeren 2016.

Kurs i kontraktsforhold
Det viser seg å være behov for å kurse våre medlemmer i den nye typen kontrakter vi jobber på. Totalentrepriser og Generalentrepriser stiller store krav til ansvar og drifting av prosjekter. Et tredagers kurs er avholdt våren 2016, med full påmelding

Styret har bestått av representanter fra laug / foreninger
Elektroinstallatør Magnus Thunestvedt, styreformann
Daglig leder NRL avd Vest Morten Husa, nestformann
Byggmester Arild Kolltveit
Murmester Trond Hansen
Malermester Tore Knudsen

Desisorer
Installatør Gunnar Gran
Murmester, siv.ing. Kjell J. Rognaldsen