Regnskap og innstillinger

Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2015

Tidligere årsrapporter (2011-2014) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

ÅRSRESULTAT KONSERN
Bergen Næringsråd hadde i 2015 et overskudd på 1,2 millioner kroner. Driftsinntektene var på 26,9 millioner kroner og driftskostnadene på 29,7 millioner kroner. Finansposter ga en inntektsside på 3,7 millioner kroner. Resultatet for 2014 ga et overskudd på 1,1 millioner kroner.

Konsernregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og BN Fond av 1990. 50 prosent av aksjene i Veiten 3 AS er solgt til Murhjørnet AS. Som følge av at Bergen Næringsråd innehar styrelederrollen er det utarbeidet konsernregnskap. Minoritetsandel av resultatet utgjør 286.742 kroner og andel av kapitalen 1.215.379 kroner.

FORTSATT DRIFT
Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

REGNSKAP
Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på 20,8 millioner kroner i 2015 mot 23,2 millioner kroner i 2014.

Inntektene har samme fordeling som tidligere. Kontingenter utgjør 28,4 prosent av inntektene, arrangements- og møteinntekter utgjør 21 prosent og finansinntekter (eks. salgsgevinst aksjer Veiten 3 As) utgjør 23 prosent. 27,5 prosent av inntektene kommer fra en rekke mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter. Salgsgevinst på 28,7 millioner kroner ved salg av 50 prosent av aksjene i Veiten 3 AS er ikke medtatt i beregningen ovenfor.

Inntekter fra kontingenter er på 7,7 millioner kroner mot 7,3 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2014.

Et stort flertall av våre ordinære medlemsmøter er gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2015. Personalkostnader er den største posten og utgjør 50,8 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og styrer mot et nullresultat.

Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer og eiendomsdrift. Bidraget fra Fond av 1990 var på 3,1 millioner kroner for 2015 og renter fra eiendommen Veiten 3 AS var på 2,3 millioner kroner.

Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen
Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Fondet hadde ved utgangen av 2015 en verdi på 53,5 millioner kroner mot 52,9 millioner kroner året før. Avkastningen i 2015 utgjorde 3,2 millioner kroner. Det er overført 2,95 millioner kroner til foreningsdriften. For 2014 var overføringen 2,9 millioner kroner.

36 prosent av midlene er plassert i aksjer og 61 prosent i rentepapirer.

BERGEN NÆRINGSRåDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN
Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det etableres et nytt fond som består av fond av 1990 samt midler som fremkommer ved delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS. Forslag til instruks fremlegges som egen sak i generalforsamlingen.

DRIFT AV EIENDOMMENE
Eiendommen Veiten 3
På generalforsamling i Bergen Næringsråd 20. april 2015 fikk styret fullmakt til å selge inntil 50 prosent av aksjene i Veiten 3 i under følgende forutsetninger:

  • Samarbeidspartner på inntil 50 prosent eierbrøk
  • Eksisterende eller blivende medlem i Bergen Næringsråd
  • Erfaring fra relevant næringsutvikling
  • Har godt omdømme
  • Være langsiktig og seriøs
  • Solid

Styret engasjerte PwC til å gjennomføre en budrunde med aktuelle eiendomsutviklere. Med bakgrunn i innstillingen vedtok styret høsten 2015 å selge 50 prosent av eiendommen til Murhjørnet AS v/ Odfjell Eiendom og Haugland Gruppen. Bygget ble verdsatt til 135 millioner kroner.

Det arbeides med å fremskaffe leietakere til disse arealene. Det er også satt i verk et arbeid med en plan for fremtidig anvendelse av eiendommen, og det vurderes om det kan være aktuelt med samarbeidspartnere som kan bistå i denne prosessen.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus.

Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

UTSIKTER FOR 2016
Styret ser at næringslivet i regionen står overfor utfordringer i 2016 og at Bergen Næringsråd må ta grep om dette. Det er stor variasjon mellom ulike bransjer, og Bergensregionen har det fortrinn at næringslivet ikke hviler på én enkelt næring. Det komplementære og mangfoldige i det bergenske næringsliv er vår styrke, og gjør at vi som region har muligheter til å takle de utfordrende tidene.

Det er likevel grunn til å understreke alvoret ved de betydelige utfordringene som rammer oljebransjen med den tilhørende leverandørindustrien. Det er all grunn til å tro at 2016 blir et tøffere år enn fjoråret, og vi ser ikke utsikter til lysning i 2017 heller. Foreløpig er ringvirkninger til andre bransjer moderate, men vi må være forberedt på at lavere aktivitet og økt arbeidsledighet påvirker næringslivet totalt sett i større grad enn vi har sett til nå.

Bergen Næringsråd har tatt grep om den vanskelige situasjonen og iverksatte høsten 2015 tiltaket «Nye muligheter». Dette får høy prioritet i 2016. Så langt har det vært arrangert et karrieretorg for arbeidsledige ingeniører, vi har hatt møter med medlemsbedrifter og det offentlige for å finne muligheter for nye tiltak, og vi har engasjert berørte og tilstøtende ressursgrupper i felles løft.

Et overordnet mål med «Nye muligheter» er å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen gjennom en vanskelig tid. Vår region med tre store havnæringer har alle muligheter for å samarbeide om kompetanse, innovasjon og arbeidskraft.

Styret er tilfreds med at administrasjonen har tatt grep om den viktigste utfordringen for regionen akkurat nå. Det må ha høy prioritet. Samtidig har Bergen Næringsråd langsiktige, omfattende og mangfoldige oppgaver som skal ivaretas. Styret er tilfreds med at organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte.

Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er stabil, og organisasjonen vil i 2016 jobbe aktivt for å beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Næringsrådet har fått to nye hovedsamarbeidspartnere ved inngangen til 2016, og har nå til sammen ti store samarbeidspartnere. Sammen med aktører som bidrar til å finansiere våre prosjekter, rapporter og møter, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i 2016.

Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Det er ved årsskiftet ikke lagt inn midler til å styrke staben.

Styret er godt fornøyd med aktivitetsnivået i Bergen Næringsråd og organisasjonens evne til å sette næringspolitiske saker på dagsorden, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen skal være en viktig aktør også i 2016.

Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2015

Tidligere årsrapporter (2011-2014) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.