Næringspolitikk

Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte.

Bedriftsbesøk, innspill fra våre ressursgrupper og enkeltmedlemmer, og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter.

VIKTIGE SAKER I 2015

Vestlandsløft

Vestlandsløft har vært en av våre viktigste satsinger i de siste to årene. Bergen Næringsråd har fremskaffet faktabasert informasjon om næringslivet i regionen, og aktivt brukt dette for å øke synligheten og gi bedre rammevilkår for næringslivet på Vestlandet. I prosjektet har vi hatt infrastruktur, eierskap, kompetanse, havnæringene og energi som hovedsatsinger.

En rekke tiltak ble igangsatt i 2014 og arbeidet akselererte i fjor. Av 47 planlagte tiltak, var 38 gjennomført ved utgangen av 2015. Rapporten om eierskap, bankregulering, ny transportplan og innspill til maritim strategi har vært en viktig del av dette arbeidet. Gjennom kronikker har vi også fremmet behovet for en sterk vestlandsakse med god infrastruktur og sterke bykommuner, og gjennom Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen) har vi hatt flere felles politiske innspill og møter med benkene fra de to fylkene.

Rapporter knyttet til arbeidet med Vestlandsløft:

 • Regional transportplan med vestlandsperspektiv
 • Produktivitetsanalyse E39/IC Bergen – Stavanger
 • Eierskapsanalyse for Vestlandet
 • Ny bankregulering – konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet
 • Bergensregionen 2030 – Planlegge eller løpe etter?
 • Internasjonal virksomhet for næringslivet i Hordaland
 • Kartlegging av universitets- og høyskolesektoren i de fire vestlandsfylkene
 • Marine ringvirkninger i Hordaland og på Vestlandet (i regi av Hordaland fylkeskomme)

Gjennom disse tiltakene er Vestlandets synlighet styrket og regionstanken løftet frem. Arbeidet vil fortsette i 2016, og vi jobber blant annet medstrøms inn mot regjeringens varslede storbymelding om «Bærekraftige byer og sterke distrikter» som etter planen skal publiseres i 2017.

Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet

God fremkommelighet er avgjørende for at næringslivet skal utvikle seg, og Bergen Næringsråd arbeider målrettet med langsiktige transporttiltak som er nedfelt i vår transportplan.

I 2015 og så langt i 2016 er det jobbet aktivt for at følgende tiltak skal prioriteres og få plass i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal vedtas i Stortinget våren 2017:

 • Prioritering av E39 Kyststamveien med midler til Hordfast, E39 utenom Bergen sentrum (Arnatunnel med ringveisystem), og Nyborgtunnelen. Kyststamveien er ett av to prosjekt i Norge som skal ha høy prioritet, i henhold til tidligere vedtak i Stortinget.
 • Sotrasambandet, med prioritering av statlige midler. Sambandet har status som OPS-prosjekt og finansieres utover den ordinære rammen i NTP.
 • Bymiljøavtale for Bergen, som er en av ni storbyer som skal tilgodeses med ekstra midler til infrastruktur for kollektiv, gang og sykkel. Det forventes 50 prosent statlig dekning av investeringskostnader, som for Bergens del vil medføre Bybane til Fyllingsdalen og åsane.
 • Bergensbanen med K5 Arna-Voss og Ringeriksbanen. Dette vil gi utbygginger av vei og bane mellom Arna og Voss og mellom Sandvika og Hønefoss. Totalt sett gir det over en time kortere reisetid med tog Bergen-Oslo, og Bergen-Voss kan få InterCity-tog med tre avganger per time.

Vi har også gjennom året vært deltaker i Jernbaneverkets arbeid med en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen. Våre medlemmer har ønsket en samlet løsning, men konklusjonen så langt er en delt løsning mellom jernbane- og havneterminal. Det er høringsfrist på prosjektet våren 2016. Endelig avgjørelse kommer trolig høsten 2016.

Bergen Næringsråd har gjennom flere år arbeidet aktivt for transportløsninger som kan gi oss ett arbeidsmarked på Vestlandet med både firefelts vei og fremtidig tog mellom Bergen og Stavanger. Det er i den sammenheng utarbeidet en rapport for å synliggjøre betydningen av et IC-tog Bergen-Stavanger. Prosjektet viser stor samfunnsnytte, men vi har foreløpig ikke lykkes å få politisk aksept for tiltaket.

Siste året har det også kommet innspill på fremtidige veitraseer mellom Bergen og Oslo. Bergen Næringsråd og næringsforeningene på Vestlandet har ønsket to traseer, som følge av at to tredjedeler av trafikken i dag går på de tre øst-vest forbindelsene i nord. Vi er tilfreds med at Samferdselsdepartementet har besluttet å gå for E134 i sør og til Haugesund, og at det nå pågår utredning om hvorvidt Hardangervidda eller Hemsedal skal være den foretrukne traseen i nord.

Bergen Næringsråd har lykkes med å bli en betydningsfull stemme i samferdselspolitikken i Norge. Dette trykket vil vi opprettholde.

Kompetansekraft

Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Vi har en tett dialog med alle regionens forsknings- og utdanningsinstitusjoner og samarbeider om møteserier. Vi har også et samarbeid med studentorganisasjoner.

I 2015 fikk to av klyngene i regionen ny og oppgradert status gjennom tildelinger fra Næringsdepartementet. Subsea ble løftet opp som en Global Centre of Expertise (GCE), mens sjømat ble tildelt Norwegian Centre of Expertise (NCE). I tillegg har vi fra før tre andre klyngeprosjekter; NCE Media, NCE Tourism og NCE Maritime Cleantech.

Bergen Næringsråd samarbeider tett med klyngene. Klyngene er en motor for innovasjon og kompetansekraft, og vår eierskapsanalyse viste at klynger gjør regionen robust mot utflytting av kompetanse og arbeidsplasser. Klyngene gir kraft, nyskaping, tilgang på kapital og bidrar til å forsterke regionen.

I tiden fremover er det en prioritert oppgave å søke samarbeid på tvers av klyngene. Regionen har tre sterke havnæringer som kan videreutvikles og styrkes ytterligere gjennom felles prosjekter og aktiv tilrettelegging.

I samarbeid med Bygningsgruppen og Næringsalliansen er vi pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Derfor har Bygningsgruppen jobbet for å øke interessen rundt yrkesfagene. Det er gledelig at søkertallene til f.eks. bygg- og anleggsfag på videregående skole viser en økning i 2015.

By- og regionalutvikling

Byutvikling og raskere plan- og byggesaksbehandling er en av Bergen Næringsråds mest prioriterte områder. Vi er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen og den regionale utviklingen i Bergensregionen, og vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne byregion med gode løsninger for næringsvirksomhet, handel og transport.

I forbindelse med valget i 2015 lanserte vi begrepet «10 på 10», som viser til at det bør bygges 10.000 flere boliger i de neste ti årene for å møte befolkningsveksten i regionen. Gjennom kronikker, medieoppslag og medlemsmøter ble Bergen Næringsråd en agendasetter for valgdebatten rundt byutvikling.

Gjennom året har vi hatt tett dialog med kommunens plan- og byggesaksavdeling. I mars la vi frem rapporten «Evaluering av planprosesser i Bergensregionen». Kartleggingen viste at Bergen kom ut som den dårligste storbyen og scorer dårligst av kommunene i Bergensregionen, med lang behandlingstid og detaljerte krav. Vi jobber målrettet mot politikere og forvaltning for å bedre dette, og vi har blant annet hatt møter med ledelse og saksbehandlere på saks- og byggesaksavdelingen for å gå gjennom kartleggingen og diskutere funnene. Bergen kommune har nå vedtatt en omorganisering av hele avdelingen for å få på plass en mer smidig saksbehandling, blant annet som følge av arbeidet i Bergen Næringsråd.

I januar arrangerte vi for tredje gang en Byutviklingskonferanse. Temaet i år var «Bergen sentrum som motor for utviklingen i hele regionen».

I september presenterte vi rapporten om ny Byarena, som er utarbeidet av Opus på oppdrag fra Bergen Næringsråd. Et overveldende flertall av lokale aktører innen sport, kultur og event/arrangementer påpeker at Bergen taper i konkurransen om store begivenheter som følge av dårlige fasiliteter for innendørsarrangementer. Behovet for en Byarena er prekært og det haster å komme i gang med arbeidet. Analysen anbefaler trekanttomten ved Bystasjonen som det beste alternativet. Bergen Næringsråd følger opp saken overfor kommunen og andre involverte.

Strategiske og finansielle næringer

Kapital, finansielle tjenester, strategisk rådgivning, advokattjenester, digital kompetanse og infrastruktur er viktige støttetjenester for det tradisjonelle næringslivet.

I 2015 kartla Bergen Næringsråd for første gang bransjen strategisk rådgivning (management consulting, revisjon og forretningsadvokater). Bransjen har cirka 1000 ansatte og omsatte for 1,6 milliarder kroner. Kartleggingen viste at bransjen står for en betydelig større verdiskaping for regionen gjennom den strategiske rådgivning de tilbyr næringslivet. I tillegg er bransjen en viktig rekrutterings- og utdanningsplass for unge, kloke hoder. Miljøet i Bergen har spesialkompetanse innen en rekke områder, særlig knyttet til de store eksportnæringene på Vestlandet.

Finansbyen Bergen ble også kartlagt i 2015. Kartleggingen viste at størrelsen på forvaltningskapital og premieinntekter er svakt stigende, antall bedrifter er stabilt mens antall ansatte er svakt synkende. Dette er i tråd med en vekst innen automatisering og digitalisering i bransjen, som både påvirker grensesnittet mot kundene og interne arbeidsprosesser. Digitalisering er en sterk trend som påvirker hele finansbransjen, og som gjør at den står midt i sin største omstilling noensinne. Bransjen er samtidig bekymret over et sterkt økende antall reguleringer som fortløpende er kommet etter den internasjonale finanskrisen i 2009.

IKT-bransjen spiller også en sentral rolle som støttetjeneste for det tradisjonelle næringslivet. Bransjen har de siste årene vært preget av omstilling. En betydelig outsourcing av driftsoppgaver kombinert med økt etterspørsel etter digitale forretningskonsept og brukertjenester gjør at bransjen har behov for annen kompetanse enn tidligere. Bergen Næringsråd gjør en ny kartlegging av IKT-bransjen i 2016.

Internasjonalisering

I 2015 kunne vi med glede konstatere at et nytt SUA-senter (Senter for utenlandske arbeidstakere) omsider ble åpnet i Bergen. Bergen Næringsråd har gjennom flere år vært den fremste pådriver for at våre bedrifter som ansetter utenlandsk arbeidskraft skal få disse ut i jobb på en rask og smidig måte. SUA-senteret gir Bergen like vilkår som andre storbyer i konkurransen om å sikre oss kompetanse fra utlandet.

Bergen Næringsråds årlige kobling av næringsliv og utenlandsk kompetanse skjer gjennom arrangementet «Internasjonalt karrieretorg». Målet er å gi inspirasjon, bygge nettverk og gi helt konkrete råd til jobbsøkere. 200 utenlandske arbeidstakere deltok på karrieretorget i oktober, og over 100 av disse hadde doktorgrad elle mastergrad.

Bergen Næringsråd jobber målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder, og vi tar gjennom året imot en rekke delegasjoner og ambassadører fra en rekke land.

Også i 2015 hadde vi en rekke besøk av internasjonale delegasjoner, blant annet av FN-topp og tidligere visefinansminister i Kina, Li Yong. Yong fikk en presentasjon av næringslivet i regionen, og fikk også et besøk hos sjømatbedriftene.

Nettverksbygging

Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Gjennom våre møter, konferanser og ressursgrupper har vi en sterk nettverksarena å tilby våre medlemmer. Vi har i 2015 deltatt på en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet:

 • Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet
 • Møter med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken, komitéer og statsråder
 • Møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere
 • Møter med offentlige etater
 • Møter med utdanningsinstitusjonene
 • Møter med nettverksorganisasjoner
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem

Bergen Næringsråd er en møteplass for toppolitikere som besøker regionen. Vi har i 2015 hatt dialogmøter med blant andre statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen, utenriksminister Børge Brende, olje- og energiminister Tord Lien og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen – for å nevne de mest sentrale toppolitikerne.

I tillegg valgte H.K.H. Kronprins Haakon Bergen Næringsråd som arena da kongehuset arrangerte sin årlige møteplass for unge talenter i næringslivet.

Bergen Næringsråd benytter møtene til å markedsføre kompetansen i regionen, løfte våre næringspolitiske saker og invitere til presentasjoner og besøk hos lokalt næringsliv.