Internasjonalt 2015

Vestlandet har stor internasjonal virksomhet og store deler av næringslivet i regionen opererer globalt. Internasjonal kompetanse og nettverk er av stor betydning for våre medlemmer, og Bergen Næringsråd legger derfor til rette for tiltak og aktivitet som støtter opp under næringslivets internasjonale satsinger.

Bergen Næringsråd jobber for å sikre gode strukturer for å ta imot globale talenter og bistår gjennom INN Bergen med tiltak for at de skal trives i regionen.

Bergen Næringsråd mottar jevnlig henvendelser fra utenlandske delegasjoner som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. For økt kjennskap til vår region som aktuell næringsarena er det viktig å ivareta vertskapsapparatet som håndterer utenlandske besøk.

Bergen Næringsråd legger videre til rette for økt kunnskap og nettverksbygging gjennom medlemsmøter med fokus på geografiske områder og relevante tema. I 2015 ble det arrangert landmøter med fokus: «how to do business in» i samarbeid med Innovasjon Norge. Viktige Europeiske markeder ble prioritert.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) åpnet i Bergen 15 april 2015. SUA er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Bergen Næringsråd er en av aktørene som har fremmet saken i mange sammenhenger.

Internasjonalt Business seminar ble for første gang arrangert i 2014 i samarbeid med Festspillene i Bergen, og suksessen ble gjentatt i 2015 hvor hovedtema var Internasjonalisering. Ambassadører fra en rekke land får her treffe toppledere fra næringsliv og akademia for nettverksbygging og økt kunnskap om norske internasjonale selskap.